• 1370938214_logo2.jpg
 • 1444978937_123456.jpg
 • 1444978823_12345.jpg
 • 1444979161_1234567.jpg
 • 1367106228_1365669769_organizacja_imprez.jpg

REGULAMIN WYPO?YCZALNI HoReCa Project

  1. Informacje umieszczone w serwisie http://www.horeca-project.com s? obj?te ochron? prawn? i nie mog? by? wykorzystywane bez zgody w?a?ciciela strony.

    2. Ceny podane w serwisie http://www.horeca-project.com, nie s? ostateczne i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od wielko?ci zamwienia (ilo?? zamawianych produktw oraz us?ug, termin realizacji zamwienia oraz aktualna dost?pno?? produktw). Nie mog? jednak ulec zmianie po podpisaniu umowy wypo?yczenia z Najemc? i dotyczy? wypo?yczanego sprz?tu.

      3. Informacje umieszczone w serwisie oraz ulotce reklamowej nie stanowi? oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mog? by? przedmiotem jakichkolwiek roszcze?.

        4. Wszystkie zamwienia powinny by? sk?adane drog? e-mailow? lub telefonicznie. Istnieje mo?liwo?? przyjmowania zamwie? w biurze obs?ugi klienta lub w siedzibie firmy.

        5. Rezerwacje powinny by? dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem (mo?liwy brak dost?pno?ci asortymentu z "dnia na dzie?").

        6. Rezerwacja sprz?tu powinna zawiera? dok?adny termin wypo?yczenia, dat? i godzin? dostawy oraz zwrotu.

        7. Potwierdzeniem rezerwacji zamwienia jest wp?ata pe?nej kwoty, za zamwienie, przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej faktury Proforma VAT (forma potwierdzenia rezerwacji mo?e ulec zmianie po wcze?niejszych ustaleniach, w terminach odroczonych rezerwacji pobieramy zaliczk? w celu rezerwacji sprz?tu w okresie p?niejszym. Pozosta?a kwota p?acona jest wwczas przy dostawie sprz?tu).

        8. Brak wp?aty na konto w wyznaczonym terminie, mo?e anulowa? rezerwacj?.

        9. Ca?kowity koszt wypo?yczenia sprz?tu ustalany jest indywidualnie do ka?dego zamwienia.

        10. Ceny w Umowie Wypo?yczenia-Przekazania s? cenami umownymi pomi?dzy Przekazuj?cym a Odbieraj?cym. Sprz?t wypo?yczany jest na czas okre?lony, ktry ustalany jest mi?dzy stronami (Umowa Wypo?yczenia-Przekazania). Mo?liwe jest wyd?u?enie czasu wypo?yczenia sprz?tu tylko za pisemn? zgod? Przekazuj?cego. Za wyd?u?enie wypo?yczenia, bez pisemnej zgody Przekazuj?cego, Wypo?yczaj?cy zostanie obci??ony dodatkowymi kosztami (ceny umowne podwy?szone zostan? o 100%).

        11. Warunkiem przekazania sprz?tu Odbieraj?cemu jest uiszczenie przez niego kaucji w wysoko?ci ustalonej indywidualnie w Umowie Wypo?yczenia-Przekazania. Wysoko?? kaucji uzale?niona jest od warto?ci wypo?yczanego sprz?tu. Kaucja jest form? zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie?? lub utrat? w inny sposb. Kaucja podlega zwrotowi po: ca?kowitym rozliczeniu Umowy Wypo?yczenia-Przekazania, zap?aty za wypo?yczenie sprz?tu, uregulowaniu ewentualnych roszcze? z tytu?u uszkodzenia, zniszczenia, kradzie?y lub utraty w inny sposb. Wypo?yczaj?cy mo?e odst?pi? od kaucji w uzasadnionych przypadkach ustalaj?c indywidualnie z Najemc?.

        12. Odbieraj?cy zobowi?zany jest do u?ywania Sprz?tu zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz do ochrony go przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie?? lub utraty w inny sposb.

        13. Dostarczany sprz?t Odbieraj?cemu jest w pe?ni sprawny technicznie i zachowuje pe?n? funkcjonalno?? zgodnie z jego przeznaczeniem. Wypo?yczaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za straty Najemcy (brak mo?liwo?ci wykonania lub utrudnienia w wykonaniu zlecenia przez Najemc?, utrata domniemanych korzy?ci itp.) wynik?e z powodu nieprzewidzianych awarii technicznych wypo?yczanego sprz?tu (urz?dzenia ch?odnicze, grzewcze i inne). Jednocze?nie wypo?yczaj?cy deklaruje, w miar? istniej?cych mo?liwo?ci, napraw? lub wymian? urz?dzenia na sprawne.

        14. Odbieraj?cy przyjmuje do wiadomo?ci i akceptuje, ?e Przekazuj?cy b?dzie mg? wyst?pi? na drodze s?dowej ze wszelkimi roszczeniami dotycz?cymi wypo?yczonego Sprz?tu a w szczeglno?ci o zwrot Sprz?tu, rozliczeniem odszkodowania za Sprz?t, a tak?e rozliczeniem zwi?zanym z wynajmem sprz?tu, w momencie niedope?nienia wszystkich zobowi?za? przez Odbieraj?cego.

        15. Odbieraj?cy ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za Sprz?t od momentu przekazania go, moc? Umowy Wypo?yczenia-Przekazania, do momentu zwrotu przedstawicielowi Przekazuj?cego.

        16. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Sprz?tu lub jego utraty, Odbieraj?cy zobowi?zany jest niezw?ocznie poinformowa? Przekazuj?cego o takim zdarzeniu.

        17. Szkody za jakie Odbieraj?cy zostanie obci??ony

         a) Szkody nie powoduj?ce ca?kowitego wy??czenia sprz?tu z eksploatacji, czyli:

         • koszty dodatkowego czyszczenia sprz?tu (w przypadku wykraczaj?cym poza normalny stopie? zu?ycia, zabrudzenia),
         • koszty cz??ciowej naprawy (poprzez wymian? uszkodzonych elementw i innych uszkodze? w sprz?cie),
         • koszty napraw pogi?cia, po?amania elementw, trwa?ego odbarwienia lub jakichkolwiek zmian w strukturze zewn?trznej krzese? konferencyjnych w rycza?towej kwocie 30 PLN netto za ka?d? sztuk?,
         • koszty napraw pogi?cia, po?amania elementw, trwa?ego odbarwienia lub jakichkolwiek zmian w strukturze zewn?trznej i wewn?trznej wp?ywaj?cych na obni?enie walorw estetycznych lub u?ytkowych sto?w lub innego sprz?tu, w szczeglno?ci zastawy sto?owej i sprz?tu cateringowego (p?kni?cia i wyszczerbienia porcelany i szk?a, rozdarcia, przepalenia lub trwa?e zbrudzenia sprz?tw takich jak krzes?a tapicerowane, pokrowce, obrusy, serwety itd.).

         Wycena szkd zostanie dokonana na podstawie Protoko?u Zdawczego w terminie do 3 dni roboczych od jego sporz?dzenia i nie podlega dodatkowej akceptacji strony. Warto?? przedmiotu, us?ugi lub warto?? odtworzenia (warto?? zakupu nowego przedmiotu, tej samej marki i typu lub wykonania identycznego przedmiotu) jest okre?lona w cenniku Wypo?yczaj?cego i nie podlega negocjacji.

         b) Szkody powoduj?ce ca?kowite wy??czenie sprz?tu z eksploatacji, czyli:

         • permanentne zabrudzenia, ktrych usuni?cie jest niemo?liwe, albo spowoduje odbarwienie lub os?abienie trwa?o?ci tapicerki, blatu lub innych elementw sprz?tu,
         • uszkodzenia w strukturze poszycia o wielko?ci przekraczaj?cej mo?liwo?? cz??ciowej naprawy sprz?tu bez pogorszenia jego walorw estetycznych i u?ytkowych (rozdarcia, przepalenia i inne),
         • zagubienia b?d? kradzie?y sprz?tu.

         Wycena szkd zostanie dokonana na podstawie Protoko?u Zdawczego w terminie do 3 dni roboczych od jego sporz?dzenia i nie podlega dodatkowej akceptacji strony. Warto?? przedmiotu, us?ugi lub warto?? odtworzenia (warto?? zakupu nowego przedmiotu, tej samej marki i typu lub wykonania identycznego przedmiotu) jest okre?lona w cenniku Wypo?yczaj?cego i nie podlega negocjacji.

         c) Wszelkie koszty wynik?e na skutek op?nienia monta?u z winy Zamawiaj?cego poniesione przez Wynajmuj?cego w realnej ich wysoko?ci.

          18. W sytuacji gdy dok?adne policzenie sprz?tu jest niemo?liwe bezpo?rednio przy zwrocie, ilo?ci s? szacowane, a dok?adne liczenie nast?puje komisyjnie w magazynie Wynajmuj?cego.

            19. Odbieraj?cy powinien ubezpieczy? sprz?t w pe?nym zakresie, przy uwzgl?dnieniu jakichkolwiek zdarze? skutkuj?cych uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat? Sprz?tu z jakichkolwiek przyczyn.

              20. Odbieraj?cy zobowi?zuje si? do udzielenia pisemnego pe?nomocnictwa osobie upowa?nionej do nadzoru nad wykonaniem us?ugi w momencie dostawy, rozk?adania sprz?tu i sporz?dzania protoko?u zdawczego.

                21. Sprz?t powinien zosta? zwrcony Przekazuj?cemu natychmiast po ustaniu (wyga?ni?ciu, rozwi?zaniu) Umowy Wypo?yczenia-Przekazania, chyba, ?e Przekazuj?cy wcze?niej wezwie do jego zwrotu z uzasadnionych powodw.

                  22. Dodatkowe ?wiadczenia:

                   Wypo?yczaj?cy mo?e w miar? mo?liwo?ci wykona? na zlecenie Odbiorcy szereg us?ug dodatkowych, nie obj?tych umow? i nie przewidzianych w planie wynajmu, z ktrych Najemca mo?e skorzysta? w trakcie wykonywania us?ugi, a Najemca o?wiadcza, ?e rozumie poj?cie zakresu us?ug dodatkowych i akceptuje ich ceny:

                   • dowz sprz?tu dodatkowo zamwionego przez Nabywc?, a nie uj?tego w umowie,
                   • wykonanie planu ustawienia sprz?tu, pomiary miejsca ustawienia, doradztwo,
                   • dodatkowy monta? lub demonta? sprz?tu,
                   • dodatkowe przewieszanie lub podwieszanie ?cian, sufitw, gali, o?wietlenia, etc.
                   • umieszczanie, zawieszanie dekoracji,
                   • wszelkie zmiany w planie ustawienia sprz?tu dokonywane w trakcie monta?u, nie uj?te i nie zg?oszone wcze?niej.

                    23. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy Wypo?yczenia-Przekazania zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego. S?dem w?a?ciwym do rozstrzygania sporw wynik?ych w zwi?zku z powy?sz? Umow? jest s?d w?a?ciwy dla siedziby Przekazuj?cego.

                     Regulamin obowi?zuje od dnia 01 Stycze? 2008r. i stanowi integralny za??cznik do ka?dej Umowy Wypo?yczenia-Przekazania.

                      

                     Kontakt

                     Oddzia?Wroc?aw

                     ul. Leszczy?skiego 4/29 55-080 Wroc?aw
                     tel: 886 740 274
                     bok@horeca-project.com

                     Oddzia? Krakw

                     ul. Pychowicka 7 30-364 Krakw
                     tel: 575 512 074
                     krakow@horeca-project.com

                     Oddzia? Pozna?

                     ul. D?bowa 19 62-069 D?brwka
                     tel: 731 831 461
                     poznan@horeca-project.com

                     Oddzia?Jelenia Gra

                     ul. 1-go Maja 69 58-500 Jelenia Gra
                     tel: 886 740 274
                     radek@horeca-project.com

                     Oddzia? Katowice

                     ul. Sobieskiego 11 CD18 40-084 Katowice
                     tel: 575 512 824
                     katowice@horeca-project.com

                     Oddzia? Warszawa

                     ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa
                     tel: 691 916 130
                     warszawa@horeca-project.com

                     Realizacje

                     Wysy?ka

                     Wynaj?ty sprz?t dostarczamy na terenie ca?ego kraju w?asnym transportem lub kurierem.

                     Horeca-Project.com