Regulamin wypożyczalni HoReCa Project

PRZEDMIOT WYNAJMU - CENA I OKRES WYNAJMU

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady i obowiązki oraz inne uwarunkowania wynajmu sprzętu w firmie Horeca Project; dalej jako Wynajmujący, oraz wszystkich serwisach internetowych należących do grupy Horeca Project Group.
 2. Przedmiotem wynajmu w wypożyczalni są: meble , sprzęt multimedialny, namioty i zadaszenia, urządzenia gastro, porcelana szkło i sztućce oraz inne przedmioty które są zawarte w serwisach internetowych jak również w katalogach drukowanych.
 3. Cena wynajmu sprzętu mebli i pozostałego asortymentu uzależniona jest od okresu wynajmu. Wszystkie strony internetowe Grupy Horeca Project , które posiadają ceny na stronie – mają one charakter jedynie szacunkowy. Ostateczna cena wynajmu zostaje potwierdzona przez obsługę serwisów mailowo w formie Oferty.
 4. Wynajem średnio-okresowy i długoterminowy kalkulowany jest indywidualnie. Nie naliczamy wynajmu za każdą dobę przy dłuższych okresach wynajmu. Wynajem długookresowy kalkulowane są z uwzględnieniem odpowiednich rabatów.
 5. Ubezpieczenie przedmiotu wynajmu (mebli, namiotów i wyposażenia) nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient-najemca odpowiada w pełnym zakresie za wynajęte rzeczy w całym okresie wynajmu, czyli od chwili ich przekazania do wynajmu, aż do momentu i odebrania przez pracowników Horeca Project i podpisania protokołu odbioru.
 6. Ceny podane w serwisie internetowych wypożyczalni, nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia, oraz o okresu wynajmu na jaki sprzęt będzie wynajmowany. Nie mogą jednak ulec zmianie po podpisaniu umowy wypożyczenia z Najemcą i dotyczyć wypożyczanego sprzętu. Podane ceny na stronie mają charakter poglądowy i nie są wiążące. Każdorazowo wynajmujący potwierdza koszt końcowy usługi w formie mailowe.
 7. Sprzęt powinien zostać zwrócony Wynajmującemu natychmiast po ustaniu (wygaśnięciu, rozwiązaniu) Umowy Wypożyczenia, chyba, że Najemca wcześniej wezwie do jego zwrotu z uzasadnionych powodów.

OFERTA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Zamówienia na wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej przesyłane drogą elektroniczną (e-mailem). Adresy mailowo podane są każdorazowo w zakładkach kontaktowych w serwisach internetowych.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest dokument zamówienia/proforma przesłany przez naszą obsługę oraz odpowiednio zaliczkowany przez zamawiającego. Obsługa serwisu każdorazowo wskazuje wysokość zadatku do wpłaty. Zaksięgowanie zadatku na naszym koncie bankowym skutkuje wpisaniem zamówienia w harmonogram i rezerwacja sprzętu.
 3. Wynajmujący przekaże najemcy umowę najmu w przypadkach które tego wymagają. Wówczas najemca zobowiązany jest do jej podpisania oraz odesłania skanem na maila wynajmującego.
 4. Umowę najmu wynajmujący przygotuje także jeśli najemca zwróci się z taką prośbą.
 5. W mniej skomplikowanych usługach wynajmu wynajmujący nie wysyła umowy do podpisania co nie wyłącza odpowiedzialności najemcy za sprzęt. Cała transakcja odbyła się wówczas w sposób uproszczony ale zawsze wg tych samych praw wynikających umowy najmu oraz niniejszego regulaminu. Umowa wynajmu przeprowadzana jest na podstawie korespondencji mailowej z uzgodnieniem wszystkich szczegółów i ma taką samą ważność jak umowa wynajmu sporządzona w formie papierowej skanowanej i odesłanej do nas na adres email.
 6. Brak wpłaconej zaliczki skutkuje brakiem rezerwacji zamówienia. Przesłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki przyspiesza proces rezerwacji.
 7. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu w szczególnych przypadkach bez wpłaconej zaliczki ale jest to wyraźnie wskazane przez obsługę serwisu. Wówczas firma Horeca Project wymaga podpisanej proformy/zamówienia i przesłanej skanem do obsługi serwisu.
 8. Dokument proformy określa zasady rozliczenia transakcji; każdorazowo obsługa precyzuje płatność za usługę także w formie mailowej.
 9. Wpłacony zadatek (rozumiany jako przedpłata za wynajem wniesiona w części lub w całości) nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 10. Zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 10 dni przed jego realizacją. Ewentualna zmiana nie może zmniejszać wartości zamówienia, a uzupełnienie zamówienia jest realizowane w miarę możliwości (dostępności mebli, namiotów i wyposażenia do wynajmu) .
 11. Rezygnacja z zamówienia (w części lub w całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku (przedpłaty).
 12. Płatność końcowa za wynajem musi nastąpić najpóźniej w przeddzień montażu. Brak dopłaty anuluje zamówienie bez prawa do zwrotu zadatku (przedpłaty).
 13. Postanowienia pkt. Mogą zostać pominięte jeśli obsługa serwisu ustali inne warunki rozliczenia końcowego w formie pisemnej przesłanej mailowo.
 14. Istnieje możliwość płatności gotówką przy dostawie sprzętu. Taka forma musi zostać ustalona z obsługa serwisu.
 15. Wynajmujący w niektórych przypadka może zażądać od najemcy kaucji zwrotnej za sprzęt.
 16. W przypadku odbioru osobistego wydanie towaru następuje po zapłacie kosztu wynajmu oraz po uregulowaniu kaucji zwrotnej.
 17. Kaucja rozliczana jest w okresie 7 dni od zwrotu sprzętu przelewem na konto bankowe. Okres ten potrzebny jest do sprawdzenia dokładnego stanu zwracanego asortymentu.
 18. Kaucja może zostać zwrócona w czasie zwrotu sprzętu tylko w wyjątkowych sytuacjach kiedy specyfika zwracanego sprzętu tego nie wymaga.
 19. Faktura VAT za wynajem jest wystawiana przed realizacją zamówienia lub niezwłocznie po realizacji wynajmu i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną (e-mailem). Fakturę w formie papierowej można otrzymać pocztą [ po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby ] lub w jednym z naszych biur także po wcześniejszym ustaleniu.
 20. Możliwa jest także sytuacja gdzie kierowca dostarczając sprzęt dostarczy od razu fakturę gotówkową lub przelewową.

TRANSPORT I MONTAŻ

 1. Wynajem prowadzimy zawsze z transportem rozumianym jako dowóz i odbiór wynajętych rzeczy) realizowanym naszymi własnymi samochodami dostawczymi i ciężarowymi.
 2. Transport mebli rozumiany jest jako dostawa pod wskazany adres. Jeśli obsługa nie postanowi inaczej lub nie wskaże inaczej w zamówieniu to przez transport rozumie się dostawę i odbiór oraz rozładunek sprzętu na poziomie zero w bezpośrednim otoczeniu samochodu. Bez wnoszenia do budynku, obiektu etc. Usługa transportu nie zawiera usługi wnoszenia czy też rozstawiania , montażu mebli [ jest to dodatkowa usługa , a jej poziom szczegółowości ustalany jest indywidualnie każdorazowo między stronami ]
 3. Jeśli obsługa nie wskazała kosztów wnoszenia do budynku na poziom zero lub na inne piętra, wynajmujący proszony jest o dopytanie o koszty związane z taką dodatkowa usługą.
 4. Koszt transportu jest uzależniony od miejsca dowozu/odbioru ( miejsca imprezy), wielkości zamówienia oraz ew. utrudnień w dostępie do miejsca montażu (transport po schodach, windą, duża odległość od miejsca rozładunku, itp.). Koszt ten jest ustalany indywidualnie przy zamówieniu.
 5. Montaż mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenia na imprezy, rozumiany jako ustawienie w miejscu bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku, oraz zainstalowanie sprzętu który wymaga montażu. Montaż wyceniany jest osobno w zależności od szczegółowości oraz rodzaju wynajmowanego sprzętu.
 6. Wynajmujący może zrezygnować z kosztów montażu o czym poinformuje najemcę
 7. Jeśli obsługa nie wskazała kosztów montażu mebli, wynajmujący proszony jest o dopytanie o koszty związane z taką dodatkowa usługą.
 8. Dostawy i odbiory realizujemy w godzinach 800 – 1600 od poniedziałku do piątku.
 9. Wynajmujący może dostarczyć meble w innych terminach i godzinach w uzgodnieniu z najemcą za dodatkową opłatą.
 10. Utrudnienia na miejscu montażu (takie jak przenoszenie po schodach, transport windą, przewężenia, wnoszenie, itp.) generują koszt dodatkowy klienta (Najemcy) ustalany indywidualnie dlatego muszą być zgłaszane przed realizacją montażu; nie zgłoszenie takich utrudnień powoduje naliczenie kosztu pracy dodatkowej lub odmowę dalszego montażu w sytuacji, w której utrudnienia takie powodują wydłużenie przewidzianego czasu trwania usługi.
 11. Opóźnienie w rozpoczęciu montażu i/lub demontażu z powodów innych niż związanych z wynajmującym stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 100 zł netto/os za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia.
 12. Opóźnienie rozpoczęcia montażu z powodów związanych z najemcą (KLIENT), które przekracza 15 minut od ustalonej godziny montażu, może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu.
 13. Przestój ekipy montażowej po rozpoczęciu montażu/demontażu stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) i wynosi 100 zł netto/os. za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.
 14. Najemca akceptuje fakt, że montaż wynajętych mebli, namiotów i wyposażenia eventowego może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, zagrożenie aktem terroru lub wojną, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący
 15. Brak możliwości montażu wypożyczonych mebli, namiotów i wyposażenia w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od wynajmującego (powódź, zalanie, porywisty wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku.
 16. W przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych na terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany do zapewnienia miejsca parkingowego dla swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy/montażu; brak takiego miejsca może skutkować niemożliwością wykonania usługi w przewidzianym czasie i zerwaniem umowy wynajmu (anulowaniem zamówienia) z przyczyn innych niż leżących po stronie wynajmującego.
 17. Jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru mebli zlokalizowany jest na terenie wymagającym wniesienia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł, koszt opłat parkingowych ponosi klient (Najemca).
 18. W przypadku imprez plenerowych (organizowanych na zewnątrz) najemca (klient) akceptuje fakt, że montaż wynajętych namiotów imprezowych, mebli i wyposażenia może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, wojna, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący.
 19. Odbiór osobisty mebli i wyposażenia przez klienta (do samodzielnego montażu) z naszego magazynu jest realizowany jedynie w przypadku podstawienia pojazdu z odpowiednią przestrzenią ładunkową i zapewniającego warunki do bezpiecznego transportu wynajmowanych rzeczy (pojazd wyposażony w zaczepy mocujące oraz własne zabezpieczenia transportowe, takie jak pasy, gumy, itp.). Meble i wyposażenie eventowe wydawane do samodzielnego odbioru przez klienta muszą być zabezpieczone; za zabezpieczenie w transporcie odpowiedzialny jest klient.
 20. Możliwość odbioru własnego sprzętu wskazuje tylko i wyłącznie obsługa serwisu – wynajmujący. Nie każdy rodzaj wynajmowanego sprzętu jest możliwy do odbioru własnego. Chęć odbioru własnego należy potwierdzić u wynajmującego.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (Najemca) zobowiązany jest do użytkowania wynajętych mebli eventowych, namiotów imprezowych i pozostałego wyposażenia na imprezy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Klient zwraca wynajęte rzeczy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym, tzn. nie wymagającym serwisu sprzątającego dla ich odbioru lub demontażu. W w innym przypadku klient ponosi koszty dodatkowe ustalane przez wynajmującego na podstawie wykonanych czynności dodatkowych (np. sprzątania).
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem.
 4. Oklejanie lub znakowanie wynajętych mebli i sprzętów jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu. Usunięcie oklejenia leży w gestii klienta – w przypadku zwrócenia rzeczy noszących ślady oklejania klient ponosi koszty związane z przywróceniem do stanu rzeczy sprzed wynajmu.
 5. Uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze w porozumieniu z klientem i wpisywane do protokołu przekazania podpisanego przez obie strony wynajmu. Dotyczy to sprzętu który umożliwia jego sprawdzenie w kilka minut.
 6. Wynajmujący w przypadku większej ilości wynajmowanego sprzętu oraz jego specyfiki , która uniemożliwia dokładne sprawdzenie przy jego odbiorze, ma prawo do dokładnego sprawdzenia jego stanu w ciągu 7 dni od odebrania sprzętu od najemcy. Wykryte wówczas uszkodzenia powstałe podczas wynajmu podlegają rekompensacie pieniężnej. Najemca zgadza się pokryć koszty związane z naprawą sprzętu lub jego wymianą jeśli zajdzie taka okoliczność.
 7. Wycena uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu jest dokonywana przez wynajmującego według własnego cennika i jest rozliczana na podstawie faktury wystawianej klientowi. W niektórych przypadkach wynajmujący zamiast faktury wypisze notę księgową obciążeniową. W przypadku kar i kwot związanych ze zniszczeniem sprzętu prawo podatkowe w Polsce zezwala na taką formę dokumentu rozliczającego za powstałe uszkodzenia.
 8. Najemca po otrzymaniu takiego dokumentu zobowiązuje się do jego zapłaty.

Sprzęt specjalistyczny i zasady jego wynajmu

Porcelana, szkło , sztućce , urządzenia gastro , tekstylia

 1. Porcelana, szkło , sztućce , urządzenia gastro są dostarczane do najemcy czyste i gotowe do użytkowania.
 2. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt czysty , domyty i wysuszony.
 3. Wynajmujący może obciążyć najemcę kosztami mycia sprzętu w przypadku gdy jest on niedomyty, umyty nie dokładnie lub zatłuszczony.
 4. Wynajmujący może rozszerzyć zakres wynajmu porcelany szkła urządzeń gastro o zwrot sprzętu brudnego na wyraźną prośbę najemcy. Jednakże każdorazowo taka informacje musi zostać potwierdzona przez najemcę w sposób pisemny np. w mailowej korespondencji lub w umowie wynajmu.
 5. Usługa taka jest dodatkowo płatna o czym wynajmujący poinformuje najemcę.
 6. Wynajmujący może potrącić wartość usługi mycia dodatkowego z kaucji zapłaconej
 7. Pokrowce obrusy oraz inne tekstylia dostarczamy czyste do najemcy i odbieramy brudne. Najemca nie jest zobowiązany do prania tekstyliów przed ich zwrotem
 8. Najemca jest zobowiązany w przypadku wynajmu tekstyliów do ich składowania w workach przewiewnych. Najemca zabezpieczy mokre tekstylia przed zagrzybieniem z powodu nieodpowiedniego ich przechowywania do czasu odbioru – np. w torbach foliowych.
 9. W przypadku trwałych zabrudzeń oraz zagrzybienia wilgocą tekstyliów najemca pokryje koszty wymiany tekstyliów na nowe

Piramidy grzewcze, Parasole grzewcze i pozostałe urządzenia grzewcze

 1. Najemca zapoznał się z dołączonymi zasadami działania i ostrożności urządzenia i [ dołączona ulotka do protokołu przekazania zdawczo odbiorczego ] i zobowiązuje się użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem. Wynajmujący nie będzie ingerował w urządzenia techniczne sprzętu bez porozumienia z wynajmującym. Najemca otrzymuje sprzęt gotowy do użytkowania.
 2. Najemca został przeszkolony odnośnie uruchomienia i wyłączenia parasola/piramidy grzewczej przez pracownika firmy wynajmującej. Przyjmując sprzęt oraz podpisując protokół najemca oświadcza że zrozumiał zasady działania urządzenia oraz jego obsługę.
 3. W przypadku wadliwego działania urządzenia najemca zakręci dopływ gazu, prądu innego paliwa i skontaktuje się wynajmującym.
 4. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania przez najemcę urządzeń grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych oraz prądu czy podobnych.
 5. Najemca zobowiązuje się do sprawdzania działania urządzenia w różnych odstępach czasowych w celu weryfikacji czy urządzenie działa poprawnie.

Hale Namiotowe, Namioty , zadaszenia , Parasole ogrodowe

 1. Hale Namiotowe które nie posiadają podłogi są z zasady kotwione do podłoża kotwami metrowymi. Najemca zezwala na taką czynność pod groźbą nie wykonania usługi. Hale namiotowe nie zakotwiczone stwarzają wyjątkowo duże niebezpieczeństwo dla użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Wynajmujący nie pozostawi sprzętu bez jego kotwienia.
 3. Najemca ten obowiązek akceptuje i nie będzie z tego powodu rościł sobie żadnych praw związanych z umieszczeniem kotw w podłożu.
 4. W przypadku porywistych wiatrów lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych, zaleca się demontaż ścian bocznych namiotów oraz złożenie zadaszeń.
 5. Dotyczy to także parasoli ogrodowych – prosimy o ich złożenie i zabezpieczenie celem uniknięcia uszkodzeń sprzętu [ może to spowodować naliczenie kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu. ]
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie i nadzór nad namiotami , zadaszeniami , parasolami po przekazaniu sprzętu protokołem zdawczo odbiorczym.
 7. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania przez najemcę hal namiotowych, namiotów, zadaszeń czy parasoli.
 8. Najemca zobowiązuje się do przeglądu namiotów zadaszeń parasoli etc podczas ich użytkowania i w razie wystąpienia jakiś usterek lub zmian konstrukcji poinformować w trybie natychmiastowym wynajmującego.

Warunki odstąpienia od Umowy przez Wynajmującego

 1. Wynajmujący może odstąpić od realizacji usługi ze względu na okoliczności :
  • najemca nie rozliczył się ze wskazanych kwot zamówienia w określonym czasie.
  • najemca zdobył wiedzę na temat nieprawidłowego sposobu użytkowania sprzętu przez najemcę
  • najemca wskazała inny adres przechowywania, dostarczenia , miejsca realizacji usługi względem miejsca w którym sprzęt się znajduje,
  • najemca w trakcie dostawy zmieni adres realizacji usługi bez wcześniejszego porozumienia i zgody najemcy
  • najemca zalega z wcześniejszymi płatnościami za faktury względem wynajmującego

UWAGI KOŃCOWE

 • Informacje umieszczone w serwisach internetowych grupy Horeca Project są objęte ochroną prawną i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela strony.
 • W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy Wypożyczenia-Przekazania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z powyższą Umową jest sąd właściwy dla siedziby Przekazującego. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Październik 2011r. i stanowi integralny załącznik do każdej Umowy Wypożyczenia. Dotyczy także transakcji które nie posiadają pisemnej wersji umowy. Umowa może zostać zawarta także drogą mailową na zasadzie uzgodnienia szczegółów wynajmu drogą mailową

Nasi Klienci:

Mercedes Benz
Bosch
Hochland
Zott
Real
Carlsberg
ABB
Allianz
Heineken
Deloitte
Mazda
Lorenz
Nomi
Echo Investment
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
GSK
SGB
Farm Trade
Murapol
Pebek
Pro Logis
PZP
Stand 4 U